Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2016

153

05 Lipiec 2016
w sprawie: określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę...

152

05 Lipiec 2016
w sprawie: Regulaminu dofinansowania kosztów usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Żarnów...

151

05 Lipiec 2016
w sprawie: sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...

144

05 Lipiec 2016
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Żarnów za rok 2015...

145

05 Lipiec 2016
w sprawie: udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Żarnów...

149

05 Lipiec 2016
w sprawie: przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarnów...

150

05 Lipiec 2016
w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów...

143

07 Czerwiec 2016
w sprawie: zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2016 roku...

142

07 Czerwiec 2016
w sprawie: pozytywnego zaopiniowania projektu planu aglomeracji Żarnów...

141

07 Czerwiec 2016
w sprawie: wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości...

138

07 Czerwiec 2016
w sprawie: zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Żarnów na lata 2015 - 2020...

137

07 Czerwiec 2016
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...