Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2013

195

27 Czerwiec 2013
w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Żarnów...

194

27 Czerwiec 2013
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Żarnów na lata 2013-2015...

198

24 Czerwiec 2013
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych...

188

16 Kwiecień 2013
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę...

193

05 Kwiecień 2013
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy....

192

05 Kwiecień 2013
w sprawie: zbycia nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości ŻARNÓW, stanowiącej Mienie Komunalne Gminy....

191

05 Kwiecień 2013
w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Żarnowie....

190

05 Kwiecień 2013
w sprawie zmiany Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013....

189

05 Kwiecień 2013
w sprawie zmiany uchwały Nr X/74/2011 Rady Gminy Żarnów z dnia 28 października 2011 r. w sprawie trybu udzielania i...

188

05 Kwiecień 2013
w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę...

186

05 Kwiecień 2013
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy...

185

05 Kwiecień 2013
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty...