Lista wszystkich artykułów z kategorii: Uchwały 2013

231

09 Grudzień 2013
w sprawie:trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie Gminy Żarnów oraz trybu i...

230

09 Grudzień 2013
w sprawie: zmiany Statutu Gminy Żarnów....

229

09 Grudzień 2013
w sprawie: wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie Gminy Żarnów....

228

09 Grudzień 2013
w sprawie: ustanowienia służebności przesyłu na urządzenia zlokalizowane w nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy....

227

09 Grudzień 2013
w sprawie: uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarnów...

226

09 Grudzień 2013
w sprawie: zatwierdzenia opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków....

225

09 Grudzień 2013
w sprawie: określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2014....

224

09 Grudzień 2013
w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta na rok 2014 do celów obliczenia podatku rolnego....

223

09 Grudzień 2013
w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3...

220

09 Grudzień 2013
w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy utwardzonego placu targowego, w trybie bezprzetargowym na prowadzenie nauki jazdy....

219

09 Grudzień 2013
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Żarnów....

218

09 Grudzień 2013
w sprawie zmiany Uchwały XXX/2009 Rady Gminy Żarnów z dnia 24 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość...