Wyjaśnienia do treści SIWZ


  Żarnów, dnia 23.08.2013 roku

  Zamawiający: Gminna Biblioteka Publiczna
  w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5,
  26-330 Żarnów

  Nr 26.1.1.2013

  Wszyscy Wykonawcy

  Wyjaśnienia do treści SIWZ

  Przedmiot zamówienia:
  „Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Skórkowicach"
  Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177) na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:
  1. Zamawiający w rozdziale 5 pkt 2) określił warunek udziału w postepowaniu jako wykaz jednej roboty budowlanej w obiektach rekreacyjnych o wartości 1.000.000,00 zł brutto. Czy Zamawiający uznaje za w/w prace roboty związane z obiektami świetlic środowiskowych i świetlic wiejskich?
  2. Proszę o zamieszczenie przedmiarów również w wersji elektronicznej np. wersji ath. programu norma.
  3. W związku z ogłoszonym postępowaniem na w/w inwestycję prosimy o wyjaśnienia: W SIWZ w rozdziale 5 punkcie 2 Zamawiający określił warunek posiadania wiedzy i doświadczenia:
  „Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedłoży wykaz jednej roboty budowlanej w obiektach rekreacyjnych o wartości 1.000.000,00 zł brutto (załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należy oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje wraz z podaniem kwoty równoznacznej z kwotą podaną w zał. Nr 4 do SIWZ)."
  Prosimy o uzasadnienie, na jakiej podstawie Zamawiający zawęża krąg Wykonawców, wskazując rodzaj budynku, w jakich Wykonawca miał wykonywać roboty budowalne zyskując doświadczenie. Czy według Zamawiającego, wykonanie budynków np. użyteczności publicznej: administracyjnych, leczniczych, oświatowych (jakim jest biblioteka) nie pozwala na uzyskanie doświadczenia zawodowego warunkujące prawidłowo i zgodne z przepisami wykonanie robót będących przedmiotem planowanej inwestycji?
  Żądamy usunięcia tak szczegółowo sformułowanego warunku, pozostawiając wymóg wykonania robót w określonym zakresie bez wskazania rodzaju obiektu, a tym samym umożliwienie udziału w postępowaniu szerszemu gronu wykonawców przy zachowaniu zasad uczciwej konkurencji.
  Wyjaśnia co następuje:
  Ad 1) W treści siwz w rozdz. 5 ppkt 2) jest:
  - posiadania wiedzy i doświadczenia
  Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedłoży wykaz jednej roboty budowlanej w obiektach rekreacyjnych o wartości 1.000.000,00 zł brutto (załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należy oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje wraz z podaniem kwoty równoznacznej z kwotą podaną w zał. Nr 4 do siwz).
  Winno być:
  - posiadania wiedzy i doświadczenia
  Zamawiający uzna warunek za spełniony wówczas gdy Wykonawca przedłoży wykaz jednej roboty budowlanej o wartości 1.000.000,00 zł brutto (załącznik nr 4) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należy oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (referencje wraz z podaniem kwoty równoznacznej z kwotą podaną w zał. Nr 4 do siwz).

  Ad 2) Przedmiary robót w wersji pdf zostały zamieszczone na stronie www.bip.zarnow.tensoft.pl w dniu 20.08.2013 r. i w takiej wersji pozostają.

  Ad 3) Jak w pkt AD 1

   

  Ewa Borończyk

  Kierownik Gminnej Biblioteki
  Publicznej w Żarnowie  ilość wyświetleń: 30
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr