Zaproszenie na XIII Sesję Rady Gminy w Żarnowie


  Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

  Przewodniczący Rady Gminy Żarnów

  OR.R.0002.1.2012          

  Pan/Pani …………………………………………………………….

     Zgodnie z art. 18 ust.4 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
  z późniejszymi zmianami) oraz § 10.2 Statutu Gminy Żarnów (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 132/201, poz.1230 z 10 maja 2011)

  z a p r a s z a m

  na XIII sesję Rady Gminy Żarnów, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2012 r. (wtorek) o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Żarnowie,
  ul. Opoczyńska 5.

  Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2.    Przyjęcie porządku obrad.

  3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  a.    rozpatrzenia skargi z 23 stycznia 2012 r. Państwa Katarzyny i Grzegorza Brzeskich;

  b.    przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarnów w 2012 roku;

  c.     zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Żarnów, położonej
  w miejscowości Sielec;

  d.    zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Żarnów,  położonej
  w miejscowości Grębenice;

  e.     nabycia do zasobów Gminy Żarnów nieruchomości położonej w miejscowości Trojanowice;

  f.     wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki stanowiącej drogę położoną we wsi Sielec;

  g.     zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2012 – 2020;

  h.    zmian w budżecie na 2012;

  i.      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego (dotyczy PCPR);

  j.      udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opoczyńskiego (dotyczy budowy
  drogi Marcinków - Tomaszów);

  k.    szczególnych zasad, sposobu i trybu umarzania odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminy i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania tych ulg.

  5.    Stanowisko Rady w sprawie podjęcia decyzji KRRiT odnośnie odmówienia przyznania miejsca TV Trwam na cyfrowym multipleksie.

  6.      Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji w roku 2011:

  a.    Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa;

  b.    Komisji Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Zdrowia;

  c.     Komisji Rewizyjnej.

  7.      Informacja Wójta Gminy o podjętych zarządzeniach między sesjami.

  8.      Interpelacje i wolne wnioski.

  9.      Zamknięcie obrad.

   

  Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej: art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591).         


  ilość wyświetleń: 41
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr