Zaproszenie na XII sesję Rady Gminy w Żarnowie


  Przewodniczący Rady Gminy Żarnów

            

  Pan/Pani …………………………………………………………….

     Zgodnie z art. 18 ust.4 i art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591
  z późniejszymi zmianami)

  z a p r a s z a m

  na XII sesję Rady Gminy Żarnów, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2011 r. (środa) o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

  Proponowany porządek obrad:

  1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

  2.    Przyjęcie porządku obrad.

  3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

  4.    Podjęcie uchwał w sprawie:

  a.    zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Żarnów na lata 2011 – 2021;

  b.    zmian w budżecie Gminy na 2011 rok;

  c.     uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 - 2020;

  d.    uchwalenia budżetu Gminy Żarnów na rok 2012;

  e.     zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy na 2012 rok;

  f.     zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady Gminy na 2012 rok;

  g.     wydzierżawienia mienia komunalnego we wsi Sielec na rzecz „POLKOMTEL”;

  h.    uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012 – 2015;

  i.      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012;

  j.      zmiany uchwały w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród za wyniki sportowe.

  5.      Informacja Wójta Gminy o podjętych zarządzeniach między sesjami.

  6.      Interpelacje i wolne wnioski.

  7.      Zamknięcie obrad.

          Przewodniczący Rady Gminy

          Krzysztof Gawryś

   

   

   

  Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej: art.25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591).         


  ilość wyświetleń: 48
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2011-12-21 00:00:00 Konrad Zwierzyński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2011-12-21 00:00:00 przez Konrad Zwierzyński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr