ZAWIADOMIENIE


   

                                                                                            Żarnów dnia 05.03.2010 rok


  Nr 7632/5 /2009/2010                       


                                                                 ZAWIADOMIENIE


   


  Na podstawie art. 5 ust. 3 pkt. 2  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Gmina Żarnów


  zawiadamia 


  o wydaniu decyzji Wójta Gminy Żarnów z dnia 05.03.2010r. Nr 7632/5 /2009/2010   ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia realizowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi polegającego na „Rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Paradyż - Żarnów od km 18+300 do km 25+370"(wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury)".


  Decyzja jest do wglądu w siedzibie Urzędu Gminy Żarnów przy ul. Opoczyńskiej nr 5 w pokoju nr 12.


   


  Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Żarnów  bip.zarnow.tensoft.pl oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Żarnów ul. Opoczyńska nr 5   


  Zawiadomienia dotyczące postępowań administracyjnych w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


  05 marca 2010 r.: - Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „rozbudowie drogi krajowej nr 74 na odcinku Paradyż - Żarnów od km 18+300 do km 25+370"(wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury)" (plik do pobrania w formacie .pdf)


  ilość wyświetleń: 54
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr