OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO


  Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVI/116/2009 Rady Gminy w Żarnowie z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na rok 2009.
  WÓJT GMINY ŻARNÓW
  OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU NA 2009 r.
  Do otwartego konkursu mogą przystąpić:
  - organizacje pozarządowe
  - podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr.96,poz. 873 z póź. zm.).
  I. Rodzaj zadania
  a) organizowanie imprez sportowych rekreacyjnych i turniejów w piłce nożnej,
  b) szkolenie (trening) sportowe dzieci i młodzieży, mające na celu kształtowanie ich uzdolnień i sprawności fizycznej,
  c) uczestnictwo w turniejach sportowych dzieci i młodzieży,
  d) przejazdy na imprezy sportowe reprezentacji,
  e) organizowanie uczestnictwa młodzieży i osób dorosłych w rywalizacji sportowej,
  f) wyposażenie w niezbędny sprzęt sportowy,
  g) zakup obuwia i strojów sportowych.
  II. Wysokość środków przeznaczonych przez gminę Żarnów na realizację zadania w 2009 r. wynosi 55.000 zł.
  Dotacja Gminy na dofinansowanie realizacji zadania nie może przekroczyć 95% jego całkowitej wartości.
  III. Zasady przyznania dotacji określa
  Uchwała nr XXVI/116/2009 Rady Gminy w Żarnowie z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy gminy Żarnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie” na rok 2009.
  Do oferty należy dołączyć;
  a) aktualny odpis rejestru (ważny do 3 m-cy od daty wystawienia),
  b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
  c) harmonogram realizacji zadania,
  d) oświadczenie o nie działaniu w celu osiągnięcia zysku,
  e) kserokopia statutu organizacji (potwierdzona każda strona za zgodność z oryginałem).
  IV. Termin, warunki realizacji zadania:
  a) termin realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 31-12-2009 r.
  b) warunki realizacji zadania zostaną określone w umowie.
  V. Termin i miejsce składania ofert:
  Oferty należy składać do dnia 15 kwietnia 2009 r. godz. 10.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (ważna data stempla pocztowego) w Urzędzie Gminy Żarnów, ul Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów, pokój Nr 2 (sekretariat) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2009 r.”, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r.
  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 kwietnia 2009 r. o godzinie 10.30.
  VI. Wsparcie udzielone zostanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r.
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873, z póź. zm.) oraz uchwale nr XXVI/116/2009 Rady Gminy w Żarnowie z dnia 27 stycznia 2009 r.
  VII. W roku 2008 wymienione wyżej zadania realizowane były przy wsparciu z budżetu gminy w kwocie 60.000 zł.
  VIII. Osobą do kontaktu z oferentami jest Pani Elżbieta Ciszek, pod nr. tel. (044) 7577055 w godz. 8.00 – 15.00.
  IX. Ogłoszenie oraz Program Współpracy zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w UG Żarnów.


  Wójt Maria Morawska

  Pliki do pobrania:


  ilość wyświetleń: 53
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr