Ogłoszenie Wójta Gminy Żarnów w sprawie naboru chętnych do projektu o nazwie


  W związku z planowanym udziałem Gminy Żarnów w konkursie na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (środki Unii Europejskiej) zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się osób chętnych do zamontowania w gospodarstwie domowym instalacji OZE w następującym zakresie (do wyboru wg potrzeb):

  • Instalacja fotowoltaiczna do wytwarzania energii elektrycznej
  • instalacja solarna do podgrzewania wody użytkowej.
  • pompa ciepła CWU (wyłącznie do ciepłej wody użytkowej)
  • pompa ciepła (na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej)

  Każde gospodarstwo domowe chcące zamontować instalację do własnego użytku poniesie tylko koszt związany z wkładem własnym w wysokości 15% wartości netto instalacji oraz koszt podatku VAT. Pozostałe koszty zostaną sfinansowane w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

  Osoby zainteresowane montażem instalacji powinny złożyć ankietę, której wzór znajduje się w załączeniu do niniejszej informacji, na stronie internetowej Urzędu: www.zarnow.eu, www.bip.zarnow.eu oraz u sołtysów i  w Urzędzie Gminy Żarnów, pokój nr 9.

  Ankiety będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Żarnowie w pokoju nr 9 (I piętro) do dnia 12 maja 2017 r. Po utworzeniu listy osób zainteresowanych, zostanie wyłoniony Wykonawca dokumentacji technicznej, który dokona wizji lokalnej w każdym gospodarstwie i ostatecznie zdecyduje czy usytuowanie budynków oraz warunków technicznych pozwolą na efektywny montaż poszczególnych instalacji z osprzętem. Opinia projektanta będzie decydująca i zweryfikuje ostateczną listę uczestników projektu, z którymi podpiszemy umowy.

  Wszelkie niezbędne informacje dot. instalacji można uzyskać
  w pokoju nr 9 (I piętro) Urzędu Gminy Żarnów lub pod numerem telefonu: (44) 75 77 055 wew. 21. Osobami do kontaktu w powyższej sprawie są: Agnieszka Tyczyńska, Gabriel Jasion.

  Warunki realizacji i finansowania zadania zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Żarnów, a właścicielem/współwłaścicielem nieruchomości, która zostanie podpisana po wykonaniu dokumentacji projektowej.

  Realizacja inwestycji będzie uzależniona od możliwości finansowych gminy oraz od pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

  Ankieta zgłoszeniowa na montaż instalacji OZE - DOCX

  Ankieta zgłoszeniowa na montaż instalacji OZE - PDF


  ilość wyświetleń: 171
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Agnieszka Tyczyńśka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr