Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko


  WÓJT GMINY ŻARNÓW


  OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W URZĘDZIE GMINY
  W ŻARNOWIE, ul. Opoczyńska 5


  Księgowy w referacie finansowym


  1. Wymagania formalne:
  a) wykształcenie średnie ekonomiczne lub inne średnie
  b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z praw publicznych,
  c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
  d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
  e) umiejętność obsługi komputera,

  2. Wymagania dodatkowe:
  a) doświadczenie zawodowe z min. 1,5 rocznym stażem pracy w jednostce samorządu terytorialnego,
  b) znajomość zagadnień dotyczących finansów publicznych, rachunkowości, księgowości, zamówień publicznych i samorządu gminnego,
  c) cechy osobowości: sumienność, pracowitość, obowiązkowość, odpowiedzialność, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, samodzielność myślenia i działania.

  3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  a) weryfikacja dokumentów księgowych jednostek budżetowych, sporządzanie okresowych sprawozdań z zakresu spraw finansowych,
  b) dekretacja oraz księgowanie zgodnie z zakładowym planem kont jednostek budżetowych,
  c) uzgadnianie planu kont jednostek budżetowych,
  d) sporządzanie sprawozdań finansowych jednostek budżetowych,
  e) uzgadnianie kont syntetycznych,
  f) praca w programie „BeSTi@”,”
  g) wykonywanie innych czynności i zadań wynikających z potrzeb stanowiska pracy.
  4. Wymagane dokumenty:
  a) życiorys (CV),
  b) list motywacyjny,
  c) dokument poświadczający wykształcenie ( świadectwo szkolne, dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
  d) oryginał kwestionariusza osobowego,
  e) kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (np. o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
  f) „oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie”.



  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Żarnowie lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko – księgowy”, w terminie do dnia 14 lutego 2008 r.
  Aplikacje , które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www. bip.zarnow.tensoft.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Żarnowie, ul. Opoczyńska 5.


  Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:
  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późniejszymi zmianami).


  Żarnów, dnia 28 stycznia 2008 r.

  Wójt Gminy Żarnów
  Maria Morawska

  ilość wyświetleń: 45
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2008-01-31 00:00:00 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2008-01-31 00:00:00 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr