OBWIESZCZENIE


  Żarnów dnia 24.05.2010 r.


  Nr. 7632/ 2 /2010


  OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania


  Zgodnie z art 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w nawiązaniu do art 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199 poz 1227) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

  Wójt Gminy Żarnów
  zawiadamia

  W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie złożonego wniosku z dnia 14.05.2010 r. SUMAX Sp. z o.o., ul. Dzielskiego 2, 31-465 Kraków reprezentowaną Gminę Żarnów ul. Opoczyńska nr 5, 26-330 Żarnów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:
  „ Rozbudowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu ECOLO-CHIEF z przepustowości 237 m³ /d do 474 m³ /d , wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 1624, 1693, 1694 i 41 w miejscowości Żarnów , gmina Żarnów pow. opoczyński, woj. łódzkie "


  W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zażalenia; w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żarnowie , ul. Opoczyńska nr 5, 26-330 Żarnów tj. od godz 7³° do 15³°, tel. centrala (44) 7577 055.

   

   

  data umieszczenia obwieszczenia ...................................

   

   

   

  Urząd Gminy Żarnów - 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska nr 5, tel. (44) 7577055, faks (44) 7577057 1/1.


  ilość wyświetleń: 54
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Kamil Dziechciński
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr