OBWIESZCZENIE


  Żarnów dnia 19.04.2010 r.  Nr. 7632/ 1 /2010
  OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania
  Zgodnie z art 61 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w nawiązaniu do art 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. Nr 199 poz 1227) o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.


  Wójt Gminy Żarnów

  zawiadamia


  W związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym na podstawie złożonego wniosku w dniu 19.04.2010 r. Gminy Żarnów ul. Opoczyńska nr 5, 26-330 Żarnów reprezentowaną przez Pana Artura Kozłowskiego właściciela firmy „F. B. BIOSYSTEM" z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jedności Narodowej nr 13B, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

  „ Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Miedzna Murowana dla zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Miedzna Murowana - Straszowa Wola" na działkach o nr ewid. podanych w Karcie informacyjnej przedsięwzięcia..
  W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zażalenia; w godzinach pracy Urzędu Gminy w Żarnowie , ul. Opoczyńska nr 5, 26-330 Żarnów tj. od godz 7³° do 15³°, tel. centrala (44) 7577 055.


  data umieszczenia obwieszczenia 19.04.2010


  Urząd Gminy Żarnów - 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska nr 5, tel. (44) 7577055, faks (44) 7577057 1/1.  ilość wyświetleń: 52
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Michał Kluska
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr