Budowa dróg gminnych na odcinku Nadole - Niemojowice etap II oraz Malków - Paszkowice


  Dnia 20 lutego 2006r. Gmina Żarnów podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie Projektu „Budowa dróg gminnych na odcinku Nadole – Niemojowice etap II oraz Malków - Paszkowice”.
  Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 1.800.000,00 PLN (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny (z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa) Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 wynosi 1.530.000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści tysięcy złotych), co stanowi 85 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu w tym:
  - środki Funduszu w kwocie 1.350.000,00 PLN co stanowi 75% wydatków kwalifikowalnych;
  - współfinansowanie ze środków budżetu państwa w kwocie 180.000,00 PLN co stanowi 10% wydatków kwalifikowalnych Projektu.
  Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu wykonawcy zadania wartość zadania zgodnie z umową z Wykonawcą zadania wynosi 1.374.318,53 PLN (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemnaście złotych piećdziesiąt trzy grosze).
  Zadanie zrealizowane będzie zgodnie z umową z Wykonawcą w okresie od 10 kwietnia do 26 sierpień 2006 roku.

  ilość wyświetleń: 87
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2006-05-30 00:00:00 Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2006-05-30 00:00:00 przez Iwona Korecka
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr