Skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów


  Dnia 26 października 2006r. Gmina Żarnów podpisała umowę z Wojewodą Łódzkim o dofinansowanie Projektu „Skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów”.
  Całkowita wartość projektu wg umowy o dofinansowanie wynosi 5 314 500,00 PLN (słownie: pięć milionów trzysta czternaście tysięcy piećset złotych).
  Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006 wynosi 3 985 875,00 PLN (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych), co stanowi 75 % wydatków kwalifikowalnych w ramach Projektu.
  Po przeprowadzonej procedurze przetargowej i wyłonieniu Wykonawcy zadania wartość zadania zgodnie z umową z Wykonawcą zadania wynosi 3 734 788,53 PLN (słownie: trzy miliony siedemset trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt osiem złotych piećdziesiąt trzy grosze).
  Zadanie zrealizowane będzie zgodnie z umową z Wykonawcą w okresie od 10.08.2006r. do 30.12.2006r.

  ilość wyświetleń: 806
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: Iwona Korecka
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: przez Kamil Dziechciński
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr