Postępowanie w przypadku stwierdzenia powstania szkody łowieckiej


  1. 3 dni od dnia stwierdzenia szkody - tyle czasu ma właściciel lub posiadacz gruntu na zgłoszenie szkody w formie pisemnej do osoby uprawnionej przez dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego, którym najczęściej jest koło łowieckie, do przyjmowania zgłoszeń szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny w uprawach i płodach rolnych (14 dni w przypadku szkód wyrządzonych w sadach). W ciągu 7 dni od zgłoszenia szkody dzierżawca bądź zarządca obwodu łowieckiego dokonuje oględzin (wstępnego szacowania szkody) zawiadamiając o ich terminie poszkodowanego nie później niż na dwa dni przed ich dokonaniem. Z oględzin sporządzany jest protokół.


  2. Najpóźniej na dzień przed zbiorem uszkodzonej lub zniszczonej uprawy dokonuje się ostatecznego szacowania szkody i wyliczenia związanej z nim wysokości odszkodowania.


  3. W związku z powyższym, w terminie 7 dni przed zamierzonym sprzętem uszkodzonej uprawy, należy powiadomić o tym fakcie dzierżawcę bądź zarządcę obwodu łowieckiego.
  Z ostatecznego szacowania sporządzany jest protokół.


  4. Zaleca się uprzątnięcie płodów z uszkodzonej uprawy po przeprowadzeniu ostatecznego szacowania szkody. Pozostawienie ich w miejscu wystąpienia szkody pozbawia poszkodowanego możliwości ponownego szacowania szkody w sytuacji zwiększania się szkody. Wyjątek stanowią niekorzystne warunki pogodowe uniemożliwiające uprzątnięcie płodów. Za porozumieniem stron dokonuje się ponownego szacowania szkody, jednak nie dalej niż w terminie 7 dni od ostatecznego szacowania szkody.


  5. Odszkodowanie wypłacane jest w terminie 30 dni od daty sporządzenia protokołu ostatecznego szacowania szkody (lub ponownego szacowania szkody, w sytuacji gdy ponowne szacowanie szkody miało miejsce).


  PAMIĘTAJ:


  Informacje dot. osób uprawnionych do przyjmowania zgłoszeń szkód łowieckich dostępne są u właściwego miejscowo wójta (burmistrza) oraz właściwej terytorialnie izby rolniczej zgodnie z §2, ust. 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 roku w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłat odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz. U. nr 45, poz. 272), dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zawiadamia poszkodowanego o terminie oględzin, ostatecznego szacowania szkody lub ponownego szacowania szkody nie później niż na 2 dni przed ich dokonaniem.
  Przedstawiciel izby rolniczej może uczestniczyć w procesie szacowania szkód łowieckich na żądanie jednej ze stron.
  Należy uczestniczyć w szacowaniu szkody - nieobecność poszkodowanego nie wstrzymuje procesu szacowania. Poszkodowanego może reprezentować pełnomocnik. Poszkodowany może wnosić uwagi i zastrzeżenia do protokołu (również te dotyczące sposobu szacowania bądź wysokości odszkodowania).
  Podpisanie protokołu bez uwag to zgoda na wysokość odszkodowania w nim zawartą organem mediacyjnym w rozstrzyganiu sporów jest właściwy miejscowo urząd gminy.
  Możliwe jest wstąpienie na drogę sądową z pozwem o zapłatę w przypadku nierozstrzygniętego sporu


  Wszystkie druki dostępne są na stronie http://bip.zarnow.tensoft.pl/


  ilość wyświetleń: 81
  Osoba odpowiedzialna za:
  wytworzenie informacji: 2014-06-12 00:00:00 Emilia Piekielnik
  wprowadzenie informacji do podstrony BIP: 2014-06-12 00:00:00 przez Łukasz Dusza
  Rejestr zmian - poprzednia opublikowana wersja artykułu - pokaż rejestr